Geslacht Verboort
Nederlands English
Zoeken in stamboom:

Foto genomen bij entree dorp Verboort Oregon USA 
Bijschrift foto: van links naar rechts Jan Verboort , Sven Verboort ,  Netty Verboort - Van de Geijn, Nathalie Notten 
 

Inhoudsopgave Nederlands (daarna gevolgd door Engelse vertaling) 
  1. Geslacht Verboort: bedoeling van deze website 
  2. Beknopte uitleg website voor gebruikers                                
  3. Oorspronkelijk voorwoord  familiegeschiedenis geslacht Verboort (uitgave boek 1984)
  4. Naamsveranderingen en naamsverklaringen
  5. Van Boort wordt Verboort (+ familiewapen)
  6. Hoofdtakken geslacht Verboort
  7. Overtocht per boot (uitgelicht de tak USA vanwege de bijzondere omstandigheden en gedetailleerde beschikbare informatie)
    Parochie (beschrijving in het Engels), priester Verboort
  8. Literatuur en bronvermelding  
Geslacht Verboort


Op deze homepage tracht ik alle belangstellenden een doorkijkje te geven van hetgeen we met deze website beogen. Ook wat uitleg over de gegevens die u aantreft en de onderliggende pagina’s met specifieke informatie.
In 1983 heeft de samensteller een tweetalige publicatie uitgegeven in eigen beheer, getiteld “Geslacht Verboort”. Dit boekwerk is thans niet meer voorradig en /of te koop. In Den Haag, bij het Centraal Bureau voor Genealogie, is het boek destijds gedeponeerd.
Vanaf 1987 is er elke drie jaar een supplement verschenen, met aanvullingen op het boek en nieuwe gegevens. In 1999 heeft het meest recente supplement het licht gezien. Voornamelijk door tijdgebrek heeft er daarna geen actualisatie meer plaats gevonden. Met de tot standkoming van deze site hopen we in een behoefte te voorzien en de ons ter beschikking staande gegevens daarmee vrij te geven.
Op deze website kunt u terecht voor een uiteenlopend aantal zaken, het geslacht Verboort betreffende. Zo geven we een verklaring van het patroniem “Verboort” , de mogelijke herkomst en de verbastering van de naam door de eeuwen heen.
Veel mensen krijgen – al dan niet via bonafide instanties – een familiewapen “aangeboden”, dat wil zeggen, per post ontvangt u een kant en klaar wapen met een schijnbaar duidelijke toelichting van de betekenis. Een puur commerciële aangelegenheid, laat dat duidelijk zijn.
Voor het geslacht Verboort bestaat inderdaad een familiewapen, zoals u afgebeeld ziet boven deze homepage. De uitleg vindt u elders terug. Er zijn twee varianten; aangezien de samensteller uit Limburg stamt, is het wapenschild omgeven door eikenloof. Het origineel zou feitelijk omgeven moeten zijn door de Nederlandse leeuw.
Ook indien u op zoek bent naar uw eigen familietak, kunt u meerdere generaties inzien. Bij het zoeken naar een persoon ziet u in alle gevallen de vermelding "Hoofdtak Erp" of  Hoofdtak Boekel" staan.  Om na te gaan, tot welke hoofdtak deze persoon behoort, verwijzen we onderstaand naar hoofdstuk 6  "Hoofdtakken geslacht Verboort ".
Bedenk dat er van sommige mensen meer persoonlijke informatie kan zijn toegevoegd, indien bekend. In andere gevallen is de informatie zeer summier of onvolledig.
Bij het samenstellen van de gegevens is gebruik gemaakt van het oorspronkelijke boek en de supplementen, daarnaast zijn we de naamgenoten erkentelijk voor het aanleveren van gegevens. Ofschoon er in de 21e eeuw het fenomeen “digitale bronnen” wereldwijd bij is gekomen, kleeft er natuurlijk een behoorlijk risico aan. We hebben zulke gegevens inderdaad toegevoegd, maar blijf bedenken dat men afhankelijk is van degene die de informatie heeft ingevoerd. Daarmee is de kwalificatie “wetenschappelijk” er sowieso vanaf.
Aan de bovenzijde ziet u dat er tevens de mogelijkheid bestaat, deze informatie in het Engels te raadplegen. In de Verenigde Staten, Canada en in Australië wonen een respectabel aantal naamgenoten, die met belangstelling het een en ander uit “the old country” zullen lezen.
De samensteller hecht er bijzonder veel waarde aan, dat de website wordt geactualiseerd, met andere woorden, dat het geslacht Verboort “leeft”. Het is uitgesloten dat één persoon dit kan (blijven) realiseren. We zijn helemaal aangewezen op uw medewerking. Stuur informatie, foto’s, bidprentjes, op en communiceer via de contact- of gastenpagina. Bij voorbaat dank!

Elsloo, januari 2018
Jan Verboort


Beknopte uitleg website voor gebruikers

Indien u onze website bezoekt en een persoon en alle bijbehorende beschikbare informatie wil vinden, typt u een woord in bij "zoeken in stamboom".
De schrijfwijze van de naam is bepalend voor het resultaat. Bijv. als je een "Joannes" zoekt, krijg je geen of een ongewenste treffer, typ in dat geval "Johannes" in elk geval ook. Gebruik alternatieve schrijfwijzen.
MENU van links naar rechts.
HOME = homepagina.
HELP = spreekt voor zich.
OVERZICHT = overzicht van personen met submenu’s (zoek / media / info) in alfabetische volgorde.
FOTO’S = inderdaad foto’s, maar ook via submenu toegang tot andere gegevens.
FAMILIENAMEN = familienamenlijst en de frequentie waarmee een naam voorkomt in de database van deze website.
STATISTIEKEN = spreekt voor zich.
GASTENBOEK = werkt helaas niet zoals bedoeld, bij vragen e.d. reageren naar janverboort@hotmail.com
CONTACT = spreekt voor zich.

Oorspronkelijk voorwoord familiegeschiedenis “Geslacht Verboort”
 
De auteur besloot in december 1981 tot het onderzoek naar de familienaam Verboort, de herkomst van de voorouders en bijkomende belangrijke gegevens. Ik kon aanvankelijk niet bevroeden, dat mijn naspeuringen tot een complete familiekroniek zouden uitgroeien. Ook de hoeveelheid werk en intensiteit van contacten had ik behoorlijk onderschat.
Voorlopig had ik voldoende aanknopingspunten. De tak waar ik ook van afstamde, in Zuid Limburg, had zich dermate vermenigvuldigd, dat de eerste maanden hiermee gevuld werden.
Alle familieleden werkten enthousiast en spontaan mee. Middels telefoongidsen, opgevraagde adressen en mondeling overgeleverde verhalen, besloot ik het onderzoek uit te breiden. De genealogische koorts had me te pakken. Briefwisseling en telefonisch verkeer kwam heel goed op gang met naamgenoten in Den Haag e.o., Nijmegen e.o. en Uden. Een vaag contact over een geëmigreerde voorouder werd nauwelijks serieus, uitgezocht. Al vrij spoedig bemerkte ik, dat het een en ander bemoeilijkt zou worden door de grote afstanden. De haard, het centrum van de informatie, lag in Noord Brabant. Dit bleek te meer na het eerste bezoek aan Uden (pastorie), Beuningen Gelderland (gemeentehuis) en het Rijlsarchief in Den Bosch. Een interessante en leerzame dag. Afgezien van het feit, dat deze reis mij geweldig op gang geholpen had, rezen er eveneens talloze vragen naar verbanden, documenten en afstamming. Hiervoor zouden uiteraard meerdere bezoeken noodzakelijk zijn. Tijdens een impasse (ook vanwege tijdgebrek) in het onderzoek trachtte ik een link met –Verboord- te leggen. Nog onwetend, of er familie-relaties bestonden, scoorde ik een toevalstreffer. Inderdaad bleek er bloedverwantschap te bestaan. In deze tak was ook iemand actief geweest met gegevens, die dan ook werden uitgewisseld. De tweede helft van november 1982 begon opnieuw schot en tekening in het geheel te komen. Met de hulp van de heren Sluyters (archivaris te Uden) en Van Stekelenburg (leraar geschiedenis te Vught), alsmede mijn zwager Van de Geijn., kon ik een nieuwe serie feiten en documenten toevoegen. Een tweede en derde bezoek aan het Rijksarchief, met echtgenote, was ook vruchtbaar en leverde nieuwe gezichtspunten op. Zoals ik reeds eerder aangaf zijn er al in het beginstadium pogingen ondernomen om de eventuele verwanten in Noord-Amerika op te speuren. Helaas leidde het aanvankelijk tot relatief weinig soelaas, ook al door afstanden en bureaucratie. Mede dankzij de heren J.Verboord (Vlijmen) en A.H.Verboort (Wychen) kreeg ik voldoende materiaal om opnieuw te corresponderen.
Groot was de opwinding, toen we begin januari 1983 een schrijven ontvingen uit Verboort, Oregon USA, van ene Mrs. Janet Verboort-Evers. 135 jaar na de emigratie werden er contacten gelegd, een klein wonder. Over buitenlandse verwanten gesproken, ook in Wisconsin USA, Canada en Australië hebben we Verboorts geregistreerd. Het enthousiasme in de Verenigde Staten was enorm en de correspondentie werd al vlug uitgebreid. Om het algehele onderzoek niet te verwaarlozen, zocht ik per afzonderlijke tak een contactpersoon uit. Dit is noodzakelijk, omdat de persoonlijke gegevens van mensen, geboren na 1902, niet openbaar zijn. In februari en april 1983 bezochten we het Rijksarchief in ’s Hertogenbosch wederom. Persoonlijk ging een droomwens in vervulling op woensdag 20 juli 1983, toen we op uitnodiging van de Amerikaanse NBC (tv maatschappij) met onze verwanten herenigd werden voor miljoenen kijkers. Tot 10 augustus verbleven we in de gemeenschap van Verboort te Oregon USA. Nieuwe vriendschappen sloten we snel en veel en ons bezoek zal waarschijnlijk leiden tot nauwere banden en wederzijdse ontmoetingen in de toekomst. In oktober vereerden we het Rijksarchief NB weer met een bezoek. Dit werd herhaald in december en gezien de zeer magere resultaten en het uitzichtloos zoeken in half vergane, verloren of verbrande, onleesbare en onjuiste doop-, trouw- en begraafregisters, is de kans op meer aanknopingspunten vrijwel nihil.
Alle gegevens werden gebundeld en de kladvellen uitgetypt in december en januari. De tak van Den Haag e.o. kon eindelijk ondergebracht worden in het stamboomonderzoek, dankzij het werk van twee archivarissen in Schiedam en Delft. Via de contactpersonen ontvingen de verwanten en naamgenoten in februari en maart 1984 een zogenaamd voorbeeldboekje, bedoeld als opwarmertje voor deze totaaluitgave. Een andere reden was de komst van Kathy en Ralph Verboort naar Nederland in april, waarbij de Verboort – reünie op 27 april in Elsloo een hoogtepunt vormde. Tot 1 juli 1984 werden gegevens ingestuurd. Aansluitend startte ondergetekende met het uittikken van alle gegevens en selecteren van de aangeboden stof. Het mag de een of de ander duidelijk zijn, dat met dit resultaat een product van samenwerking voor u ligt. Wellicht heeft u een andere zienswijze ten aanzien van de vorm en de inhoud. We pretenderen ook niet , een puntgaaf boek aan de drukker toevertrouwd te hebben, verre van dat! Ook kan de indruk niet weggenomen worden, dat sommige familieleden meer “papier” is toebedeeld en ook daarvoor geeft het zeer voor de hand liggende redenen. Tot 1 november jongstleden kon u intekenen op het bewuste boek. Naast de gebruikelijke studiewegen hebben we ook gepoogd andere archiefbescheiden te bemachtigen. In tegenstelling tot enkele andere rijksarchieven, waar lotingregisters zelfs alfabetisch geregistreerd staan, ontbraken in
’s Hertogenbosch hiervoor de benodigde archivalia. De in het boek voorkomende keurings-rapporten van de Nationale Militie zijn aangetroffen in huwelijksbijlagen. Ook de notariële en rechterlijke archieven ontglipten niet aan onze aandacht, al dient gezegd dat we niet alle periodes nagegaan zijn. De memories van successie waren eveneens niet voorhanden in de Brabantse hoofdstad en ter inzage daarvan, zal men de weg naar Schaarsbergen moeten maken.
Bij het tot stand komen van het boek zouden we naast de eerder genoemde medewerkers nog talloze mensen moeten toevoegen, die we dank verschuldigd zijn. Hierbij wil ik eenieder die op een of andere wijze bijgedragen heeft aan de vervolmaking en afwerking van de genealogie, mijn erkentelijkheid betuigen. Een exceptie maken we voor de contactpersonen (verspreiding), mevr.T.Janssen-Vaassen (art cover), dhr. N.Hamers en A.Broersma (druk’ en dhr. H.Verboort (kopieer- en typewerk).
Het aantal arbeidsuren is bij benadering niet aan te geven, de kosten dientengevolge evenmin, maar het stug doorzetten op sommige momenten en de passie voor de unieke hobby waren bepalend voor de vreugde, die we nu beleven bij het aanbieden van het boek. Anderzijds is het jammer, de publicatie betekent tevens een afscheid van de zo gekoesterde getallen, jaartallen, akten, enz.
 
Jan Verboort
Elsloo, september 1984
 


Naamsveranderingen en naamsverklaringen
 
Het geslacht –Verboort- vormt geen uitzondering op het feit dat er in het verleden vele verschrijvingen en lichte aanpassingen van de naam (patroniem) hebben plaats gevonden. Zie hiertoe ook het hoofdstuk “Van Boort wordt Verboort”.
De oudste voorkomende spellingwijze is Verboort, we schrijven 1640 - 1700.
Aansluitend was er een periode tot circa 1780, waarin slechts sporadisch achternamen werden vermeld in de kerkregisters. Vanaf de invoering van de burgerlijke stand in de Franse tijd treffen we in Uden, Erp en Boekel wel drie verschillende spellingwijzen aan, doch alle namen en generaties zijn herleidbaar tot vermoedelijk een en dezelfde stam (Verboort – Verboord – Verboorten) Het achtervoegsel “-en” vervalt overal in circa 1840, enkel in Veghel wordt een tak gehandhaafd tot circa 1900, deze tak sterft dan uit. De enige twee varianten in de spelling van onze geslachtsnaam zijn tegenwoordig in Nederland: Verboort en Verboord.
In de Verenigde Staten is men sedert de emigratie in 1848 de naam Verboort identiek blijven schrijven en uitspreken. Dit geldt voor alle nakomelingen in Oregon, in Wisconsin bracht men rond 1900 een wijziging aan, namelijk VerBoort. In 1882 heeft er nog een emigratie plaats gevonden naar de Verenigde Staten en eveneens naar Wisconsin, deze nakomelingen hebben de schrijfwijze niet veranderd. Deze tak sterft helaas ook uit, want anno 2010 zijn er nog twee vrouwelijke naamdragers in leven (beiden in hun 90e levensjaar)
Voor het overige zijn we incidenteel (voor 1820) nog de navolgende spellingswijzen tegen gekomen: Verboordt, Verboorte en Verbort.
Huidige namen als Verpoort(en), Van Voort, Vervoort, Verboom en Verboon vertonen weliswaar veel gelijkenis, doch zijn beslist geen verschrijvingen en derhalve bestaat er met zekerheid geen verwantschap.
 
Interessanter lijkt het, om aan te kunnen tonen, dat onze generaties van Verboort en Verboord, zoals beschreven op deze website, uiteindelijk afstammen van de familie Van Boort (Van Boert). Deze Noord-Brabantse familie uit de 15e en 16e eeuw leefde in de regering van “s Hertogenbosch en voerde een familiewapen. Gegevens hierover heb ik overgenomen uit het “Armorial General” van J.B. Rietstap. Ofschoon er aanwijzingen zijn, dat we over een en dezelfde stamboom praten, ontbreken er teveel schakels om de bevestiging hiervan te geven. In dit verband is de term “waarschijnlijk”op zijn plaats.
Onderstaand geven we een vijftal mogelijke naamsverklaringen aan over de eventuele herkomst van de naam Verboort.
- In verband met de eerder aangehaalde familie Van Boort, klinkt het vrij plausibel dat mensen, afkomstig van het gehucht Boort (bij Nuenen) aldus genoemd werden
  bij vertrek uit die plaats en bij registratie elders.
- De naam zou in samenhang met een zeevarend beroep genoemd kunnen worden (boord).
- De herkomst zou aan een rivier gelegen kunnen zijn (boord).
- Verboort(en) zou van verbeurten, verbeuren, confisqueren, in beslag nemen kunnen stammen.
- In Verboort, Oregon USA, gaat het Centennialboek uit van “de buurt” (boort) in het algemeen (from the neighbourhood)

Van Boort wordt Verboort
 
In de 13e en 14e eeuw wordt er in de boeken gewag gemaakt van een familie Van Boert. Deze (toen) adellijke familie resideerde in Brabant. Het drieluik (Kievits – Van Boert) dateert uit die periode. In de Armorial General treffen we een familiewapen aan, dat toebehoorde aan een familie Van Boert, die in de 15e en 16e eeuw in de Meyerij van ’s Hertogenbosch leefde.
Een telg van dit geslacht (Christen van Boort) produceerde een schilderij, dat in Uden (klooster Kruisheren) te bezichtigen is. Vanaf circa 1600 kunnen we pas gestructureerd over familierelaties spreken, daar waar het ons geslacht betreft. Van te voren zijn er slechts losse feiten bekend. Het lijkt me, na overleg met een archivaris, evenwel toegestaan dit familiewapen voor de huidige naamdragers te voeren. De verwijzing naar het gehucht of plaatsje Boort (bij Nuenen, Noord-Brabant) zal zeker ook een indicatie voor de herkomst van de naam zijn. U gelieve er absoluut geen waarde aan te hechten, als u in dit boek in verhalen of akten de spelling van de naam anders tegen komt. Hieraan werd nauwelijks aandach<